Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Udstykning og arealoverførsel for offentlige projekter

Der er mange muligheder, når et byggeprojekt skal sættes i gang. Alt afhænger af hvad der skal bygges, om der er behov for udstykning, arealoverførsel eller noget helt tredje.

En udstykning kan være en nødvendighed i forbindelse et byggeprojekt. Udstykningssagen er afhængig af forskellige emner, der afgør, om der må udstykkes og hvordan udstykningen skal foregå, som f.eks. lokalplaner eller bestemmelser i tinglyste deklarationer. Det gælder overordnet at udstykningen skal overholde love inden for planloven, byggeloven vejlovgivningen mm., Landinspektører har eneret til at udføre udstykningsarbejde i Danmark. Ansøgninger om udstykning af en ejendom, kan derfor kun gennemføres af en praktiserende landinspektør.

Vi er professionelle landinspektører med den nødvendige ekspertise til, at udføre alle typer udstykning. Land&Skel foretager de nødvendige opmålinger i form af fastlæggelse af nuværende skel samt registrering af de nye skel. Vi sørger samtidig for at alle regler og love følges, så udstykningssagen følger den rette procedure, hvor alt relevant dokumentation udarbejdes.

En arealoverførsel kan være et andet afgørende tiltag for byggeprojektet. Ved en arealoverførsel overføres ét areal, fra én ejendom til en anden. Arealoverførsel kan udføres i forskelligt omfang – alt lige fra 10 m22 til flere 100 ha. Måden overførselssagen behandles på er afhængig af købssummen for arealet. Ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er under 45.000 kr. skal der udarbejdes nødvendige overdragelsesdokumenter og sikrer, at de matrikulære forandringer bliver registreret i tingbogen, hvor med handelspris over 45.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

Land&Skel udfører alle former for arealoverførsler. Vi indhenter tilladelse og undersøger lovgivningen i relation til sagen. Lovgivning der skal tage hensyn til i sådanne sager er blandt andet; Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Vi undersøger samtidig tinglyste deklarationer og gældende lokalplaner. Land&Skel varetager yderligere alt matrikulært arbejde i sagen. Vi registrerer samtidig overførelsessagen ved Geodatastyrelsen, hvor en godkendelse der sendes videre til registrering hos Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning.

Land&Skel udfører alle arealoverførselssager med omhyggelig præcision. Vi koordinere med skødeskrivende advokater, ejendomsmæglere, banker og rådgivere så processen gennemføres i henhold til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter og andre aftalte forhold, der skal særskilt deklareres.

Kontakt os og hør nærmere om de ydelser vi tilbyder.