Ejendomshævd

Vinde hævd på jord

Hævd stammer fra oldnordisk og er et begreb, der betyder “noget man har”. I dag bruger vi begrebet om det at gøre krav på ejendomsretten omkring enten jord eller en fysisk ting. Hævdreglerne stammer fra Jyske Lov og Danske Lov, og overordnet set har reglerne ikke ændret sig siden.

Du har mulighed for at gøre brug af din ret til hævd, hvis du over en længere periode enten har brugt eller haft adgang til f.eks. en bestemt vej ved din bolig. Det kan også være, at du over en længere periode har benyttet dig af et stykke landbrugsjord, som ikke tilhører dig, men din nabo. Her forudsætter din ret til hævd dog, at din anvendelse af jorden ikke er en aftale, der er indgået mellem dig og modparten.

En grundlæggende del af landinspektørens matrikulære arbejde er at vurdere sager om hævd. Ved hævd kan der opnås ejendomsret til dele af en anden mands jord, hvis visse vilkår er tilstede. Er der uoverensstemmelser mellem Geodatastyrelsens oplysninger om skel og de fysiske forhold på en ejendom, kan der ligeledes foretages ejerskifte efter gældende regler om hævd.

Regler for at vinde hævd

I sager om hævd er den aktivitet og den tid, som en person har brugt på en andens jord, afgørende for sagens udvikling.

Betingelserne for at vinde hævd forudsætter nemlig aktivitet fra den ene parts side. Det, at vinde hævd over et stykke jord, betyder derfor, at på grundlag af længere tids uberettiget brug eller råden over en anden mands ejendom/stykke jord, så opnår personen helt eller delvis ejendomsret over jorden. Denne råden over ejendommen/jorden skal have foregået uafbrudt i mindst 20 år.

Dansk lov opererer imidlertid med to forskellige former for hævd: ordinær hævd og alderstidshævd. Forskellen ligger i, hvor lang tid en faktisk kontinuerlig råden over f.eks. et stykke jord skal være udøvet, for at der kan vindes hævd.

Kontakt os


  Begrænset ret til hævd

  Der skal være en klar og naturlig forbindelse mellem de skiftende ejere, som f.eks. successorforhold. Det er samtidig muligt at opnå en begrænset ret til en anden mands ejendom. Dette kan f.eks. ske ved, at en anden end grundens ejermand har færdes på en privat vej. Når dette er sket upåtalt og kontinuerligt gennem 20 år, så har den færdende vundet hævd til at fortsætte sin færdsel.

  Etablering af hævd, hvis ejeren selv råder over arealet

  Som udgangspunkt kan der ikke vindes hævd over dele af en anden mands grund, hvis ejeren selv råder over arealet. Er ejerens egen rådighedsudøvelse derimod kun begrænset, kan dette medvirke til, at der kan vindes hævd på arealet.

  For at hævden kan afbrydes helt, kræver det et sagsanlæg eller en fysisk afbrydelse. Dette gælder f.eks. hvis rådigheden afbrydes af ejeren.

  Hvor der ikke kan gøres krav på hævd

  Der kan ikke gøres krav på hævd over jernbanearealer eller over offentlige udskilte veje og stier. Samtidig er det ikke muligt at vinde hævd mellem ejendomme af samme ejer. Hvis en nabo udøver ulovlig hævd er det muligt at stoppe det. Dette kan f.eks. gøres ved at der foretages en skelforretning med henblik på at fastlægge skellets præcise og rette beliggenhed. Når der vindes hævd på skel over en fast ejendom, skal denne ret tinglyses.

  Hævd ved ejerskifte

  Som udgangspunkt påvirker et ejerskifte af en ejendom ikke dine muligheder for at vinde hævd. Har du allerede vundet din hævdsag, er det vigtigt, at dette tinglyses før et eventuelt ejerskifte finder sted. Hvis ikke din hævdvundne ret er tinglyst inden ejerskiftet, risikere du nemlig, at denne ret ophører.

  Landbrug og erhverv

  Vi kan som professionelle landinspektører tilbyde at varetage hævdsagen. Vi har stor erfaring inden for matrikulært arbejde i form af opmålinger i marken, samt fastlæggelse af gamle og bestemmelse af nye skelafmærkninger. I forhold til eksisterende forhold og fremtidige skel, udarbejder vi måleblad og afsætter officielle skelrør. Land&Skel sørger samtidig for, at hævdsagen registreres hos Geodatastyrelsen.

  Få hjælp af Land&Skel i din hævdsag

  Vi tilbyder samtidig at indgå i dialogen med involverede parter med henblik på en løsning af skelproblemet. En uforpligtende snak med os omkring reglerne for hævd og mulighederne for registrering af ejendomsberigtigelse giver dig et godt overblik over situationen. Kontakt os og fortæl os om din hævdsag – Land&Skel finder den bedste løsning for dig.

  Opgaver og projekter indenfor ejendomshævd

  • Alle
  • Ejendomshævd
  • Opmåling
  • Rådgivning