Tinglysning af adkomst og servitutter

Med en tinglysning sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. 

En tinglyst rettighed kan både være ejendomsret (adkomst) eller en begrænset ret til at råde over en ejendom, som ejes af tredjemand (servitutter)

Tinglysning af adkomst (skøde)

Hver gang en ejendom eller en del af en ejendom skifter ejer skal ejerskiftet tinglyses. Som hovedregel tinglyses ændret ejerforhold med et skøde. Skødet indeholder de væsentligste oplysninger om en ejendomshandel: Handlens parter, købesum, overtagelsestidspunkt samt en nærmere definition af den ejendom, som overdrages. 

 Adkomst ved matrikulære forandringer

I forbindelse med matrikulære forandringer, hvor delarealer arealoverføres mellem ejendomme, skal der overfor tinglysningsretten dokumenteres, at ejerskabet på det overførte areal ændres. Dette foregår i praksis som hovedregel ved tinglysning af et arealoverførselsskøde hvoraf det fremgår hvilket delareal der er tale om, og til hvilken ejendom arealet overføres til. Skødet underskrives af både køber og sælger. 

 Under visse omstændigheder kan overdragelse af mindre delarealer foregå uden tinglysning af skøde, med ved  brug af en såkaldt værdierklæring. Værdierklæringen træder i stedet for et skøde, og er en billigere løsning, da der ikke opkræves tinglysningsafgift for værdierklæringer. 

Om en værdierklæring er muligt i en bestemt situation afhænger af flere forskellige ting. Kontakt os for en vurdering. 

 

Tinglysning af deklarationer/servitutter

‘Deklaration’ og ‘servitut’ er grundlæggende to ord for det samme: At sikre tredjemand en nærmere defineret, begrænset, råderet over en ejendom, som man ikke ejer. Deklarationer kan f.eks. vedrøre:

 • Forsyning og afløbsledninger
 • Ret til færdsel over en ejendom
 • Begrænsninger i retten til bebyggelse af en ejendom (byggefelter) 
 • … og meget andet.
 
Det er en betingelse for tinglysning af en servitut, at retten er specificeret og eventuelt stedfæstet, hvis ikke servitutten vedrører hele ejendommen – f.eks. ved at vedlægge et kortbilag, som sammen med teksten tydeliggør hvilken råden der tillades, og over hvilken del af ejendommen. 
 

Aflysning eller ændring af en tinglyst rettighed

I tilfælde, hvor en tinglyst rettighed ønskes ophævet eller ændret kan dette som hovedregel kun lade sig gøre, hvis den som rettigheden er tinglyst til fordel for – den ‘påtaleberettigede’ godkender dette. Undtagelsen er tilfælde, hvor rettigheden åbenlyst ikke længere er aktuel. 

Kontakt os gerne og hør nærmere om mulighederne for sikring af rettigheder med en tinglysning.

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Få hjælp til tinglysning af fast ejendom eller andet

  Land&Skel – Erik Støvring har stor erfaring inden for området med tinglysning samt med udarbejdelse af deklarationer og servitutter.

  Vi kan bl.a. tilbyde dig at udfærdige de deklarationer eller servitutter, der skal tinglyses tillige med de kortbilag samt GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), som ofte følger med som bilag.

  Når kunden har godkendt den endelige tekst (som udgør deklarationen), så sørger vi for at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningsportal. Og hvis kunden allerede er i besiddelse af teksten, så hjælper vi også gerne med at udfærdige de relevante bilag.

  Kontakt os gerne for nærmere information omkring dine muligheder ved tinglysning.