Projekteringsgrundlag for erhverv og det offentlige

Det er af største vigtighed, at man har det rigtige grundlag på plads, før der igangsættes et nyt projekt. For at opnå dette grundlag, kan vores landinspektør tage udgangspunkt i et eksisterende matrikelkort med luftfoto som baggrund og derudfra planlægge eventuelle arealoverførsler og herved køb af jord og / eller salg af jord samt undersøge og analysere ejerforhold, planlægningsmæssige bindinger, fredninger, beskyttelseslinjer eksisterende ledningsnet, servitutter m.v.

Det kan også være nødvendigt at omlægge veje, for at landinspektøren kan opfylde kundens ønsker – herunder kan omlægning af privat fællesvej være en mulighed.

For ligeledes at optimere forberedelserne for projektet, kan landinspektøren med fordel foretage en opmåling til en situationsplan, som udover de umiddelbare bestanddele (skel, bygninger og anlæg) kortlægger andre ligeså centrale detaljer som f.eks. ledningsnet samt nivellement af koter til højdekurver. Herved får kunden det nødvendige overblik inden projektet skydes i gang.

Land&Skel sørger for at samle viden om alle relevante aspekter, heriblandt fysiske, tekniske og juridiske forhold. Dette fundament gør det muligt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og dermed, så vidt muligt, undgå ubehagelige overraskelser undervejs og sikre projektet en god start.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?