Udstykning og arealoverførsel

I forbindelse med byggeprojekter kan det være nødvendigt med en udstykning af jord eller en arealoverførsel. Mens udstykning i praksis betyder, at man deler en grund op i flere dele, henviser arealoverførsel til processen, hvor man overfører dele af en anden persons grund til ens egen jord.

En arealoverførsel kan udføres i forskelligt omfang, så alt fra 10 kvadratmeter til flere 100 hektarer kan overføres mellem beboelsesejendomme.

Både for udstykning og arealoverførsel er der imidlertid en række gældende love og regler, der skal overholdes, og det kan være en god idé at inddrage vores landinspektører til at udføre udstykningsarbejdet eller arealoverførslen, uanset om det er i erhvervsøjemed, for det offentlige eller private.

Regler for arealoverførsler i det offentlige

Der er altid mange ting at tage hensyn til, når man skal igangsætte et nyt byggeprojekt i det offentlige, og en arealoverførsel kan være et afgørende tiltag i processen.

Uanset omfanget af arealoverførslen, afhænger forløbet af arealets købssum. Er handelsprisen under 45.000 kroner, skal der udarbejdes overdragelsesdokumenter, ligesom de matrikulære ændringer også her skal registreres i tingbogen. Er handelsprisen over 45.000 kroner, skal der yderligere udarbejdes et skøde.

Ved offentlige arealoverførsler skal der være fuldstændigt styr på, at alle love overholdes, og at de nødvendige tilladelser er indhentet. Vi sørger for, at intet bliver glemt eller overset, og vi sørger for at koordinere alle nødvendige dokumenter med de relevante instanser.

Kontakt os


  Sådan foregår processen

  Når vi skal udføre en arealoverførsel for en kunde, hvad enten der er tale om det offentlige, erhverv eller private, så foregår processen typisk således:

  • Vi indhenter tilladelser og undersøger lovgivning i relation til den bestemte arealoverførsel. De love, der bl.a. skal overholdes, er: Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven.
  • Vi undersøger tinglyste deklarationer og servitutter, såvel som relevante lokalplaner.
  • Vi udfører det matrikulære arbejde i sagen, herunder undersøgelse og opmåling af de eksisterende skelmærkninger, samt tilknytningen af gamle skel til de nye.

  Når disse trin er overholdt og fulgt til dørs, sørger vi for, at at overførselssagen registreres hos Geodatastyrelsen, som godkender den og sender den videre til registrering hos Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning.