Udstykning og arealoverførsel

I forbindelse med byggeprojekter kan det være nødvendigt med en udstykning af jord eller en arealoverførsel. Mens udstykning i praksis betyder, at man deler en grund op i flere dele, henviser arealoverførsel til processen, hvor man overfører dele af en anden persons grund til ens egen jord.

En arealoverførsel kan udføres i forskelligt omfang, så alt fra 10 kvadratmeter til flere 100 hektarer kan overføres mellem beboelsesejendomme.

Både for udstykning og arealoverførsel er der imidlertid en række gældende love og regler, der skal overholdes, og det kan være en god idé at inddrage vores landinspektører til at udføre udstykningsarbejdet eller arealoverførslen, uanset om det er i erhvervsøjemed, for det offentlige eller private.

Regler for udstykning og arealoverførsel til erhverv

Ved erhvervsprojekter afhænger udstykningssagen af, hvordan jorden skal udstykkes. Der kan nemlig være lokalplaner, der skal overholdes, ligesom der kan være tinglyste deklarationer at tage højde for.

Selve udstykningen skal overholde de gældende love og regler, herunder planloven, byggeloven, vejlovgivningen m.v.

I Danmark er det udelukkende praktiserende landinspektører, der må udføre udstykningsarbejde for erhverv. Det betyder, at alle ansøgninger om udstykning af en ejendom kun kan gennemføres af en professionel landinspektør.

Ved arealoverførsler til erhverv, er det arealets købesum, der er gældende for processen. Er handelsprisen under 45.000 kroner, skal der udarbejdes overdragelsesdokumenter og sikres, at alle matrikulære forandringer registreres korrekt i tingbogen. Er handelsprisen over 45.000 kroner, skal der yderligere udarbejdes et skøde.

Kontakt os


  Sådan foregår processen

  Når vi skal udføre en arealoverførsel for en kunde, hvad enten der er tale om det offentlige, erhverv eller private, så foregår processen typisk således:

  • Vi indhenter tilladelser og undersøger lovgivning i relation til den bestemte arealoverførsel. De love, der bl.a. skal overholdes, er: Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven.
  • Vi undersøger tinglyste deklarationer og servitutter, såvel som relevante lokalplaner.
  • Vi udfører det matrikulære arbejde i sagen, herunder undersøgelse og opmåling af de eksisterende skelmærkninger, samt tilknytningen af gamle skel til de nye.

  Når disse trin er overholdt og fulgt til dørs, sørger vi for, at at overførselssagen registreres hos Geodatastyrelsen, som godkender den og sender den videre til registrering hos Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning.