Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Vinde hævd på jord

Hævdsreglerne hidhører i Jysk lov og Dansk lov. Reglerne for hævd er overordnet uændrede fra de gamle love. En grundlæggende del af landinspektørens matrikulære arbejde er, at vurdere hævd.

Ved hævd kan der opnås ejendomsret til dele af en anden mands jord, hvis visse vilkår er tilstede. Er der uoverensstemmelser mellem Geodatastyrelsens oplysninger om skel og de fysiske forhold på en ejendom, kan der ligeledes berigtiges efter regler om hævd.

Det der er helt afgørende i en sag angående hævd, er det tidsrum og den aktivitet den pågældende person har udøvet. Tidsrummet for brugen skal være på minimum 20 år. Hævd forudsætter aktivitet fra den ene parts side – en udøven af en råden. Mere præcis betyder det, at berigtigelsen ved hævd forudsætter, at der er sket en råden over areal uafbrudt i mindst 20 år. I tidsrummet over hævdsperioden kan der være skiftende ejere.

Der skal dog være en klar og naturlig forbindelse mellem de skiftende ejere, som f.eks. successorforhold. Det er samtidig muligt, at erhverve en begrænset ret til en anden mands ejendom ved hævd. Dette kan f.eks. være ved, at en anden end grundens ejermand har færdedes på en privat vej på grunden. Når dette er sket upåtalt og kontinuerlig gennem 20 år, har den færdende vundet hævd på at fortsætte sin færdsel.

Som udgangspunkt kan der ikke vindes hævd over dele af en anden mands jord, hvis ejeren selv råder over arealet. Hvis ejerens egen rådighedsudøvelse kun er begrænset, kan dette medvirke til, at der kan vindes hævd på arealet. For at hævden kan afbrydes helt, kræver det sagsanlæg eller fysisk afbrydelse. Dette gælder f.eks. hvis rådigheden afbrydes af ejeren.

Der kan samtidig ikke gøres krav på hævd over jernbanearealer, eller over offentlige udskilte veje og stier. Samtidig er det ikke muligt at vinde hævd mellem ejendomme af samme ejer. Hvis en nabobeboer udøver ulovlige hævdsudøvelse er der mulighed for at stoppe det. Dette kan f.eks. gøres ved at der foretages en skelforretning med henblik på fastlægge skellets præcise og rette beliggenhed. Når der vindes hævd over en fast ejendom, skal denne ret tinglyses.

Som professionelle landinspektører, kan Land&Skel tilbyde rådgivning og varetage hævdsprocessen. Vi tilbyder samtidig at gå i dialogen med involverede parter, med henblik på at skabe en løsning på skelproblemet. Vi udfører opmålinger i marken, herunder fastlæggelse og bestemmelse af skel. I forhold til eksisterende forhold og fremtidige skel, udarbejder vi måleblad og afsætter officielle skelrør. Land&Skel sørger samtidig for, at hævdsagen registreres hos Geodatastyrelsen.

Hævd landbrug og Erhverv

Vi kan som professionelle landinspektører tilbyde at varetage hævdsagen, hvor vi har stor erfaring inden for matrikulært arbejde i form af opmålinger i marken, samt fastlæggelse af gamle og bestemmelse af nye skelafmærkninger.

Vi tilbyder samtidig at gå i dialogen med involverede parter, med henblik på en løsning af skelproblemet. En uforpligtende snak med os omkring hævdsreglerne og mulighederne for registrering af ejendomsberigtigelse giver det et godt overblik over situationen.

Kontakt os og fortæl os om din hævdsag – Land&Skel finder den bedste løsning.