Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

  Vinde hævd på jord

  Hævd stammer fra oldnordisk og er et begreb, der betyder “noget man har”. I dag bruger vi begrebet om det at gøre krav på ejendomsretten omkring enten jord eller en fysisk ting. Hævdreglerne hidhører fra Jyske Lov og Danske Lov, og overordnet så har reglerne ikke ændret sig siden.

  Du har mulighed for at gøre brug af din ret til hævd, hvis du over en længere periode enten har brugt eller haft adgang til fx en bestemt vej ved din bolig. Det kan også være, at du over en længere periode har benyttet dig af et stykke landbrugsjord, som ikke tilhører dig, men din nabo. Her forudsætter din ret til hævd dog, at din benyttelse af jorden ikke er en aftale der er indgået mellem dig og modparten.

  En grundlæggende del af landinspektørens matrikulære arbejde er at vurdere hævd. Ved hævd kan der opnås ejendomsret til dele af en anden mands jord, hvis visse vilkår er tilstede. Er der uoverensstemmelser mellem Geodatastyrelsens oplysninger om skel og de fysiske forhold på en ejendom, kan der ligeledes berigtiges efter regler om hævd.

   

  Regler for at vinde hævd

  Det helt afgørende i en sag angående hævd, er det tidsrum og den aktivitet den pågældende person har udøvet på jorden. Tidsrummet for brugen af et stykke jord skal være på mindst 20 år.

  Betingelserne for at vinde hævd forudsætter derfor aktivitet fra den ene parts side. Det at vinde hævd over et stykke jord betyder derfor, at på grundlag af længere tids uberettiget brug eller råden over en anden mands ejendom/stykke jord, så opnår personen helt eller delvis ejendomsret over jorden. Denne råden over ejendommen/jorden skal være uafbrudt i mindst 20 år.

  Der sondres i dansk lov mellem to forskellige former for hævd: ordinær hævd og alderstidshævd. Der skelnes mellem de to med, hvor lang tid en faktisk kontinuerlig råden over fx et stykke jord skal være udøvet, for at der kan vindes hævd.

  Begrænset ret til hævd

  Der skal være en klar og naturlig forbindelse mellem de skiftende ejere, som fx successorforhold. Det er samtidig muligt at erhverv en begrænset ret til en anden mands ejendom.

  Dette kan fx ske ved, at en anden end grundens ejermand har færdedes på en privat vej. Når dette er sket upåtalt og kontinuerligt gennem 20 år, så har den færdende vundet hævd på at fortsætte sin færdsel.

   

  Etablering af hævd, hvis ejeren selv råder over arealet

  Som udgangspunkt kan der ikke vindes hævd over dele af en anden mands grund, hvis ejeren selv råder over arealet. Hvis ejerens egen rådighedsudøvelse kun er begrænset kan dette medvirke til, at der kan vindes hævd på arealet.

  For at hævden kan afbrydes helt kræver det sagsanlæg eller fysisk afbrydelse. Dette gælder fx hvis rådigheden afbrydes af ejeren.

  Hvor der ikke kan gøres krav på hævd

  Der kan ikke gøres krav på hævd over jernbanearealer eller over offentlige udskilte veje og stier. Samtidig er det ikke muligt at vinde hævd mellem ejendomme af samme ejer.

  Hvis en nabo udøver ulovlig hævd er det muligt at stoppe det. Dette kan f.eks. gøres ved at der foretages en skelforretning med henblik på at fastlægge skellets præcise og rette beliggenhed. Når der vindes hævd på skel over en fast ejendom, skal denne ret tinglyses.

  Landbrug og erhverv

  Vi kan som professionelle landinspektører tilbyde at varetage hævdsagen. Vi har stor erfaring inden for matrikulært arbejde i form af opmålinger i marken, samt fastlæggelse af gamle og bestemmelse af nye skelafmærkninger.

  I forhold til eksisterende forhold og fremtidige skel, udarbejder vi måleblad og afsætter officielle skelrør. Land&Skel sørger samtidig for, at hævdsagen registreres hos Geodatastyrelsen.

   

  Få hjælp af Land&Skel i din hævdsag

  Vi tilbyder samtidig at indgå i dialogen med involverede parter med henblik på en løsning af skelproblemet. En uforpligtende snak med os omkring reglerne for hævd og mulighederne for registrering af ejendomsberigtigelse giver dig et godt overblik over situationen.

  Kontakt os og fortæl os om din hævdsag – Land&Skel finder den bedste løsning for dig.